การขออนุญาตตั้งโรงงานและขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4

Last updated: 16 ม.ค. 2566  |  1584 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การขออนุญาตตั้งโรงงานและขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4

การขออนุญาตตั้งโรงงานและขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4

        สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังจะตั้งโรงงาน สิ่งที่จะต้องรู้ก็คือการขออนุญาตตั้งโรงงานและขอใบ

อนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยในปัจจุบันตาม พ.ร.บ. โรงงานฉบับ

แก้ไขใหม่ พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้การประกอบกิจการโรงงานได้รับความ

สะดวกและมีความคล่องตัวขึ้น โดยโรงงานขนาดเล็กจะประกอบกิจการง่ายขึ้น โรงงานขนาดใหญ่จะ

ได้รับความสะดวกมากขึ้น

ถ้าทุกท่านสนใจ สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า

สนใจปรึกษา ประเมินราคาฟรี โทรสายด่วน 0817052132   

LineID: @happymeebaan      Link line:  https://lin.ee/hT7pyNU 

เวบไซท์>>   https://www.happy-warehouse.com/

ยูทูป >>   https://www.youtube.com/c/Happymeebaan

เฟสบุ้ค >> https://www.facebook.com/happymeebaan.warehouse.home/

 

 

1.   “โรงงาน” คืออะไร แบบไหนต้องเรียกโรงงาน

 “โรงงาน” หมายถึงคือ อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้น

ไป หรือใช้คนงาน 50 คน ขึ้นไป สำหรับ ทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง

แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ2. ทำไมต้องขออนุญาตตั้งโรงงาน

การใช้สถานที่เพื่อตั้งเป็นโรงงาน ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทางการ เพื่อให้การดำเนินงานอยู่

ภายใต้การควบคุมไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ ทำให้การขอ

อนุญาตตั้งโรงงานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมายและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยประเภท

โรงงานที่ต้องทำการแจ้งประกอบกิจการหรือขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน คือโรงงานที่มี

เครื่องจักรขนาดตั้ง 50 แรงม้า หรือหรือคนงาน 50 คน ขึ้นไป ซึ่งจะต้องดำเนินตามขั้นตอนและ

เงื่อนไขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้

 

3. ประเภทของโรงงานที่ต้องขออนุญาตตั้งโรงงาน

ต้องดูว่าโรงงานของเราอยู่ในประเภทไหน  ดูได้จาก บัญชีท้ายกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และ

ขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563   https://www.diw.go.th/datahawk/factype.php


ประเภทของโรงงานได้มีการแบ่งตามจำนวนขนาดแรงม้าของเครื่องจักรทั้งหมด จำนวนคนงาน และ

ตามชนิดของโรงงาน โดยล่าสุดกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภท

ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เนื้อหาในกฎ

กระทรวงฉบับนี้นั้นได้กำหนดให้จำแนกโรงงานตามจำพวกดังต่อไปนี้

 

โรงงานจำพวกที่ 1 จะไม่ขึ้นอยู่กับขนาดแรงม้าของเครื่องจักรหรือจำนวนคนงาน แต่จะขึ้นอยู่กับ

ประเภทของโรงงาน ซึ่งได้แก่ โรงงานการฟักไข่โดยใช้ตู้อบทุกขนาด โรงงานทำน้ำตาลจากมะพร้าว

โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนังทุกขนาด โรงงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมือไฟฟ้า โรงงาน

ล้างรถยนต์ โรงงานซ่อมนาฬิกาหรือเครื่องประดับ โรงงาน โรงงานลงรักหรือประดับตกแต่งด้วยแก้ว

มุก กระจก ทองหรืออัญมณี กำหนดให้โรงงานที่กล่าวไปทั้งหมดข้างต้นนี้เป็นโรงงานจำพวกที่ 1 

 

โรงงานจำพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ที่มีเครื่องจักรขนาดมากกว่า 50 แรงม้า

แต่ไม่เกิน 75 แรงม้า และมีจำนวนคนงานมากกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 75 คน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ

ประเภทของโรงงานด้วยนะคะ เพราะตามกฏกระทรวงฉบับนี้มีโรงงานหลายประเภทด้วยกันที่ถูก

จำแนกเป็นโรงงานจำพวกที่ 3 โดยไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนแรงม้าหรือจำนวนคนงาน

โรงงานจำพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ที่มีเครื่องจักรขนาดมากกว่า 75  แรงม้า

และมีจำนวนคนงานมากกว่า 75 คน โดยใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับจะเรียกว่าใบ รง. 4

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีตามกฎกระทรวงฉบับนี้มีโรงงานหลายประเภทด้วยกันที่ถูกจำแนกเป็นโรงงานจำพวกที่

3 โดยไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนแรงม้าหรือจำนวนคนงาน ยกตัวอย่างเช่น โรงงานเกี่ยวกับน้ำมันจากพืช

และสัตว์ โรงงานผลิตแอลกอฮอร์ โรงงานฟอกย้อมสี โรงงานเกี่ยวกับไม้ เป็นต้น

  

ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร (02)-202-4000  หรือ https://www.diw.go.th/


 
4. เงื่อนไขการขออนุญาตตั้งโรงงานและใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน (ร.ง.4)

โรงงานจำพวกที่ 1 ก่อนดำเนินกิจการ ไม่ต้องขออนุญาต

โรงงานจำพวกที่ 2 ก่อนดำเนินกิจการ ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนเริ่ม

ดำเนินงานประกอบกิจการ เมื่อจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเสีย

ก่อน

โรงงานจำพวกที่ 3 จะต้องดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ก่อนประกอบกิจการ ตามพระ

ราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับจะเรียกว่าใบ ร.ง.4


5. ร.ง. 4 คืออะไร

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) คือ ใบอนุญาตที่ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้

สำหรับโรงงาน ประเภทที่ 3 ที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานได้ โดยเป็นโรงงานที่มี เครื่องจักรมากกว่า

75 แรงม้า และมีจำนวนคนงานมากกว่า 75 คน ใบปัจจุบัน พ.ร.บ. โรงงานฉบับแก้ไขใหม่ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน ร.ง. 4 นั้นไม่มีหมดอายุ ดังนั้นจึงไม่ต้องมีการต่ออายุของใบ ร.ง. 4 แต่ยังคง

ต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมโรงงานรายปีตามกำลังแรงม้าที่ใช้

 

6. วิธีการและเอกสารในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

(ร.ง.4)

 

สิ่งที่ต้องทำก่อนยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

ผู้ประกอบการต้องเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานให้เหมาะสม และไม่ผิดกฎหมาย

โรงงานจำพวกที่ 3 บางประเภท จำเป็นต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่ง

รายงานนี้ต้องได้รับการอนุมัติก่อนถึงจะสามารถดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปได้

ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในละแวกที่ตั้งโรงงานที่อาจได้

รับผลกระทบจากการก่อตั้งโรงงาน  หากผ่าน 3 ขั้นตอนนี้ไปได้ ก็จะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงานได้ ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ที่ไหนได้บ้าง?

สำหรับโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ได้ที่ กรม

โรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สำหรับโรงงานในต่างจังหวัด ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ได้ที่ สำนักงาน

อุตสาหกรรมในจังหวัดนั้นๆ

รายการเอกสารสำหรับขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

1. คำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4. หนังสือมอบอำนาจ

5.เอกสารแสดงการมีสิทธิ์ใช้ที่ดิน เช่น สำเนาโฉนด

6. แบบแปลนแผนผังอาคารโรงงาน ลงนามรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรควบคุม

7. แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร รับรองความปลอดภัยโดยวิศวกร

8. สำเนาหนังสืออนุญาตก่อสร้าง

9. ขั้นตอนการผลิตโดยละเอียด

10.เอกสารอื่นๆตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด เช่น รายงานประเมินความเสี่ยง เป็นต้น

 

7. ขั้นตอนในพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

หลังจากที่ท่านผู้ประกอบการกรอกข้อมูลในคำขอและเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว ขั้นต่อไปคือการยื่น

เอกสารกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยยื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามจังหวัดที่โรงงานของ

ท่านตั้งอยู่ ส่วนขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตโรงงานนั้นใช้เวลาประมาณ 30 วัน โดยมีขั้นตอนเบื้อง

ต้นตามด้านล่างนี้

 

ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตโรงงาน

1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบ

2. เจ้าหน้าที่พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

3. เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง

4. เจ้าหน้าตรวจสอบและพิจารณาการประกอบกิจการ กระบวนการผลิต ทำเลที่ตั้ง การป้องกันเหตุ

เดือนร้อนรำคาญ และการบำบัดมลพิษ พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

5. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ประกอบการ หากอนุมัติจึงดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน ร.ง.4 หรือหากไม่อนุมัติผู้ประกอบการมีสิทธิ์อุทธรณ์ภายใน 30 วันสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตโรงงานเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.diw.go.th/webdiw/

 

ถ้าทุกท่านสนใจสร้างโกดังสร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า

สนใจปรึกษา ประเมินราคาฟรี โทรสายด่วน 0817052132   

LineID: @happymeebaan      Link line:  https://lin.ee/hT7pyNU 


#สร้างโรงงาน  #สร้างโกดัง  #โกดังสำเร็จรูป  #สร้างคลังสินค้า  #โกดังราคาถูก

Happy Warehouse  #รับสร้างโรงงาน #รับสร้างโกดัง #รับสร้างคลังสินค้า 

เราเป็นบริษัท รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างคลังสินค้า  โทร 0817052132


ด้วยผลงานการสร้างโรงงาน สร้างโกดัง สร้างคลังสินค้า ด้วยระบบโกดังสำเร็จรูป เป็นระยะเวลา

มากกว่า 10 ปี มีผลงาน มากกว่า 200 หลัง  คลิ้ก ดูผลงาน


ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้โรงงาน ได้โกดัง ได้คลังสินค้า ที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐานวิศวกรรม

ในระยะเวลาการ สร้างที่รวดเร็ว และราคาที่เหมาะสม

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ เมื่อสร้างโกดัง สร้างโรงงาน กับ Happy Warehouse

1> รับประกันโครงสร้างโกดัง โครงสร้างอาคาร 10 ปี รั่วซึม 3 ปี

2> ลูกค้าได้รับโกดัง โรงงานที่แข็งแรง ปลอดภัย มาตรฐานวิศวกรรม

3> สบายใจกับปัญหารั่วซึมเนื่องจากเราใช้หลังคาระบบคลิปล็อค ไม่ยิงน็อตสกรูบนหลังคา

4> ราคาตามที่ตกลงครั้งแรกในการเซ็นสัญญา ไม่มีเพิ่มเติม

5> จบงาน ไม่ทิ้งงาน

6> ได้รับโกดังตามระยะเวลาที่กำหนด รวดเร็ว ใช้งานได้ไว คืนทุนไวสนใจปรึกษา โทรสายด่วน 0817052132   


LineID: @happymeebaan      Link line:  https://lin.ee/hT7pyNU 

 

เวบไซท์>>   https://www.happy-warehouse.com/

ยูทูป >>   https://www.youtube.com/c/Happymeebaan

เฟสบุ้ค >> https://www.facebook.com/happymeebaan.warehouse.home/

 

 ใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน

ใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน ,ใบ ร.ง.4 ,ขออนุญาตก่อสร้าง,รับสร้างโกดัง,สร้างโกดัง,สร้างโรงงาน,รับสร้างโรงงาน,สร้างคลังสินค้า,รับสร้างคลังสินค้า,สร้างโกดังสำเร็จรูป,โกดังสำเร็จรูป โกดัง,คลังสินค้าสำเร็จรูป,happy warehouse,หลุยแฮปปี้มีบ้าน,Louishappymeebaan,Louishappywarehouse , โกดังราคามิตรภาพ,รับสร้างคลังสินค้า,HappyWarehouse,Warehouse,

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้